Promocje
Bawełna premium ptaki i róże
Bawełna premium ptaki i róże
16,00 zł 11,00 zł
0,5 mb
Panel poduszkowy piesek w koronie
Panel poduszkowy piesek w koronie
13,00 zł 11,00 zł
szt.
bawełna premium miętowe liski
bawełna premium miętowe liski
18,00 zł 11,00 zł
0,5 mb
Minky w kropki czarny
Minky w kropki czarny
15,00 zł 13,00 zł
0,5 mb
Panel Poduszkowy święta
Panel Poduszkowy święta
15,00 zł 7,00 zł
szt.
Bawełna premium Lisy geometryczne
Bawełna premium Lisy geometryczne
15,00 zł 9,00 zł
0,5 mb
Panel poduszkowy Sarenka Love 40x60
Panel poduszkowy Sarenka Love 40x60
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Panel poduszkowy rakieta
Panel poduszkowy rakieta
15,00 zł 9,00 zł
szt.
Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
tkaniny

Tkaniny zawsze wysyłamy w jednym kawałku, wystarczy zamówić wielokrotność.

Bawełnę premium oraz Minky można zamówić w formie kuponu kocykowego (w cenie 0,5mb) wystarzy wybrać odpowiednią opcję

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU zMetraSzyte

 

Regulamin zakupów zmertaszyte.pl

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Z Metra Szyte (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://zmetraszyte.pl zwanego dalej Serwisem.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice, NIP: 693 215 20 65, REGON: 022013238, email: kontakt@zmetraszyte.pl zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą).

 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.

 5. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.

 6. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.

 

Rozdział 2

Słowniczek Regulaminu

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH- jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego zmetraszyte.pl.

 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 5. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 8. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH - to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.

 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego zmetraszyte.pl

 11. SERWIS - serwis Internetowy mieszczący się pod adresem https://zmetraszyte.pl.

 12. SKLEP INTERNETOWY - sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://zmetraszyte.pl.

 13. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - właściciel Serwisu zmetraszyte.pl, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 16. USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rozdział 3

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, niezależnie od okoliczności, do nie przyjęcia oferty kupna złożonej przez Klienta.

 3. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przyjęcie zamówienia do realizacji o którym jest mowa w pkt 4 poniżej).

 4. Cena produktów zamieszczonych w sklepie Internetowym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego”. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru, która jest wiążąca do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności i ceny towaru.

 5. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej w punkcie 2 i 3, jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy i jest jednoznaczne z przyjęciem złożonej przez Klienta oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Wiadomość ta zawiera w szczególności:

  1. Dane sprzedawcy oraz formy kontaktu

  2. Przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności

  3. Pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

  4. Treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

 6. W przypadku braku produktu lub zmiany jego ceny, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem przedstawiając nową ofertę sprzedaży. W przypadku wyrażenia zgody na przedstawione warunki Umowy sprzedaży, następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz

  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 lub

  3. w formie pisemnej z chwilą dostarczenia zamówienia w przypadku opisanym w pkt 5


Rozdział 4

Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy:

TermoDom Mariusz Osikiewicz

ul. Piotra Skargi 10 59-100 Polkowice

nr konta: 84 2490 0005 0000 4500 2046 3635

Tytułem: nr zamówienia

 

Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy - dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.

  1. Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Wybór tej formy płatności nakłada na Klienta obowiązek zapłaty i natychmiastowe przystąpienie do kompletowania Produktów po Przystąpieniu do realizacji zamówienia. Nieodebranie i nieopłacenie przez Klienta zakupionych Produktów wiąże się z:

   1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem - automatycznym odstąpieniem od umowy Sprzedaży

   2. w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem - wezwaniem do zwrotu powstałej szkody, w postaci kosztu przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy.

  2. Płatność elektroniczna - płatność za pomocą systemu płatności eCard, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Kompletowanie produktów rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę. Nie dokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmuje się eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności, ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności


 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę woli zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  2. Przesyłka paczkomatowa.

  3. Odbiór osobisty - po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i miejsca odbioru.

 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 5. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru.

 6. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Rozdział 5

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:

  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zmetraszyte.pl.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych produktów, różnicę w cenie pomiędzy wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy a najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem dostarczenia rzeczy. Zwrotowi nie podlegają poniesionych przez Klienta koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy..

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wysyłając go na własny koszt na adres TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. O zaistnieniu takiego zdarzenia Sprzedawca, niezwłocznie powiadamia Klienta.

Rozdział 6

Prawo rękojmi i reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:

  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zmetraszyte.pl.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 5. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu o którym jest mowa w punkcie poprzednim.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7

Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Formularz Zamówień.

 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:

  1. Wypełnieniu Formularza Rejestracji,

  2. Zaznaczenie checkbox’ów znajdujących się pod Formularzem,

  3. Kliknięciu pola „Zarejestruj się”

 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

 5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam”.

 6. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Zamawiam.

 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.

 10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 11. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres kontakt@zmetraszyte.pl.

Rozdział 8

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Rozdział 9

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TermoDom Mariusz Osikiewicz, ul. Piotra Skargi 10, 59-100 Polkowice, NIP: 693 215 20 65, REGON: 022013238. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres kontakt@zmetraszyte.pl.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).

 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.

 4. Dane Państwa będą przetwarzane przez:

  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;

  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;

  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

 5. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.

 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.

 9. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą ogłoszenia na stronie Serwisu.

 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.

 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,

 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu

 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl